DUDA SVD a.s.

Váš spolehlivý partner

Společnost zabývající se majetkoprávními vztahy, řešením problematiky vztahující se ke katastru nemovitostí, realitní činností a správou nemovitostí

Ochrana osobních údajů

  1. DUDA SVD a.s. (dálen jen "DUDA SVD") zpracovává osobní údaje jen ve vztahu ke své činnosti, v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění všech podnikateských aktivit společnosti daných příslušným živnostenským oprávněním a dále v rozsahu daném smluvními vztahy se svými klienty.

  2. V rámci své činnosti je DUDA SVD v pozici správce osobních údajů, a to pro činnosti vyplývající z jeho živnostenských oprávnění při činnostech souvisejících se svými klienty, smluvními partnery a dodavateli, v rozsahu daném právním řádem ČR, příslušnými právními předpisy a nařízeními a platnou legislativou.

  3. V rámci své činnosti je DUDA SVD dále zpracovatelem osobních údajů, a to jednak v rozsahu dle čl. 2 této směrnice a rovněž tak zpracovatelem osobních údajů pro své klienty a smluvní partnery v rozsahu činností založených uzavřenými smlouvami (tzn. v rozsahu nezbytném pro výkon smluvených činností).

  4. Osobními údaji se pro účely tohoto nařízení rozumí veškeré informace nezbytné pro jasnou identifikaci smluvních partnerů DUDA SVD, osob za ně vystupujících, osob a smluvních partnerů klientů v rozsahu smluvně zajišťovaných činností.

  5. Každý zaměstnanec a smluvní pracovník DUDA SVD je povinen uchovávat osobní údaje v listinné podobě jen v prostorách a místech tomu výhradně určených, tzn. v prostorách kanceláří, v archivech, či jiných k tomu DUDA SVD navržených místech, která musí být opatřena zařízením zamezujícím vstupu nepovolených osob (mechanické zámky, mříže, EZS, apod.). Vstup do těchto prostor je umožněn samostatně jen zaměstnancům a smluvně vázaným pracovníkům DUDA SVD, ostatním osobám jen za přítomnosti pracovníka či smluvně vázaného pracovníka DUDA SVD a pod jeho dohledem.

  6. Každý zaměstnanec a smluvní pracovník DUDA SVD je povinen uchovávat osobní pdaje v automatizované/elektronické podobě jen na zařízeních DUDA SVD k tomu určených, opatřených hesly pro přístup a práci s těmito zařízeními. Je zakázáno tyto údaje kopírovat a volně šířit a umožnit k nim volný přístup třetím osobám. Rovněž tak je zakázáno volně zveřejňovat přístupová hesla a kódy k těmto zařízením.

  7. Poskytovat osobní údaje mohou zaměstnanci a smluvní pracovníci DUDA SVD je pro potřeby plnění svých podnikatelských aktivit a smluvních závazků vůči svým klientům a dodavatelům, a to v rozsahu, který je vyžadován příslušnými právními předpisy a nařízeními, případně ostatní platnou legislativou, nebo pokyny subjektu osobních údajů.

  8. V rámci činností DUDA SVD jsou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění povinností plynoucí z právních předpisů, norem a nařízení a z důvodu naplnění oprávněných zájmů DUDA SVD. V případě smluvních vztahů jsou osobní údaje uchovávány jen po dobu účnnosti těchto smluvních vztahů, a po jejich ukončení jsou archivovány jen po dobu nezbytně nutnou pro naplnní oprávněných zájmů DUDA SVD.

V Praze, dne 30. 4. 2018

DUDA SVD a.s.
Ing. Miroslav Láník
člen představenstva

DUDA SVD a.s.
Milady Horákové 176/68
170 00 Praha 7
Jak se k nám dostanete
Volejte
DUDA SVD a.s. je členem Asociace realitních kanceláří České republiky